Prokuratura Okręgowa w Szczecinie za pośrednictwem oficjalnego pisma o numerze 3040-4.Ko.552.2024 przekazała nam informacje dotyczące podjęcia działań procesowych. Jak wynika z treści dokumentu, akcje te będą skierowane przeciwko Dyrektorowi oraz kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie. Przełożeni a także pracownicy oświaty tej placówki stali się bowiem obiektem zainteresowania prokuratury ze względu na sugestie możliwości popełnienia przez nich przestępstwa.

Postępowanie, które ma zostać wszczęte, opiera się na dwóch artykułach zawartych w Kodeksie Karnym. Pierwszy z nich, to art.231 § 1 mówiący, że funkcjonariusz publiczny, którego działania przekraczają granice jego uprawnień lub nie dopełniają obowiązków, naruszając tym samym interes publiczny lub prywatny, może zostać ukarany pozbawieniem wolności do trzech lat. Drugi, to art.160 § 2 stanowiący, że osoba mająca obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, może zostać ukarana karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.