W obowiązkach samorządu Gminy Goleniów zawiera się regularna kontrola instytucji edukacyjnych, które są pod jej jurysdykcją. Kwestia, którzy oraz kiedy pracownicy tych placówek zostaną poddani kontroli, jest ściśle określona w planie kontroli i nie stanowi żadnej anomalii. W 2023 roku nastąpiło kilka takich przeglądów szkół, skupiających się na aspektach finansowych i księgowych.

Nie można przemilczeć faktu, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie wyłoniła się jako niekwestionowany lider w dziedzinie zarządzania księgowością, w porównaniu do innych placówek objętych kontrolą. To potwierdza wystąpienie pokontrolne opublikowane 17 stycznia 2024 roku.

Według tego dokumentu, w Szkoły Podstawowej nr 4 przeprowadzono szczegółowe badanie problemów związanych z finansami i księgowością, obejmujące okres od 11 do 22 grudnia 2023 roku. Analiza koncentrowała się na wybranych aspektach gospodarki finansowej i księgowej za rok 2022.

Protokół kontroli, który został omówiony i podpisany 15 stycznia 2024 roku, ujawnił tylko jedną uchybienie w zakresie objętym kontrolą. Zgodnie z raportem, opis jednej z pozycji na fakturze nie był zgodny z dekretem księgowym ustawy o rachunkowości oraz obowiązującą w szkole polityką rachunkowości.