Unijne wsparcie dla samorządów, które przyjęły do siebie uchodźców z Ukrainy jeszcze nie dotarło. Mimo, że pomoc jest nagłaśniania, to pieniędzy na razie nie widać. Kiedy można się spodziewać funduszy?

W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie i kryzysem humanitarnym tym wywołanym, województwo zachodniopomorskie, podobnie jak inne regiony w Polsce, podjęło szereg interwencji i działań mających na celu udzielenie pomocy obywatelom z terenów Ukrainy. Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, jedną z nich jest podjęcie decyzji o wygospodarowaniu środków, w ramach oszczędności  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w wysokości blisko 18 mln zł na wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do regionu po 24 lutego.

Nabór nie będzie mieć formy konkursowej. O dotacje będą mogły wnioskować  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie lub jak w Koszalinie Centrum Usług Społecznych. Zgodnie z szacunkami wsparciem zostanie objętych 2769 osób.

Na co będzie można przeznaczyć pieniądze?

Planowany katalog wydatków, które wejdą w koszta finansowania w tym naborze, będzie dość szeroki. Z otrzymanych funduszy będzie można m.in. pokryć koszty zakupu środków czystości i higieny osobistej, odzieży i posiłków, wyposażenia niezbędnego do zamieszkania, a także zapewnić pomoc prawną, psychologiczną lub psychoterapię. Placówki  z przyznanych dotacji będą mogły zatrudnić także osoby posługującej się językiem ukraińskim oraz asystentów integracyjnych.

Aby jak najbardziej sprawiedliwie rozporządzić dofinansowaniami, uruchomiony zostanie algorytm opierający się na szacowanych potrzebach w stosunku do dostępnych jeszcze środków w ramach RPO WZ (Oś VII Włączenie społeczne). W przypadku Powiatu Goleniowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy w Goleniowe wsparcie będzie udzielone 150 osobom, a wartość projektu wyniesie 993 750,00 zł

Termin ogłoszenia naboru uzależniony jest od decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmiany w Programie i wprowadzenie nowego wsparcia. W związku z tym, jeszcze żaden samorząd ani ośrodek, w tym PCPR w Goleniowe, nie otrzymał dofinansowania na ten cel.