Według informacji opublikowanych na BIP, Gmina Goleniów podjęła decyzję o zamówieniu dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta jest niezbędna do przystąpienia do budowy urządzeń kanalizacji deszczowej w mieście Goleniów. Trasa planowanej inwestycji biegnie od skrzyżowania ulic Lipowa i Piaskowa aż do rzeki Iny. Oprócz opracowania, zamówienie obejmuje uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji, wymaganych przez prawo budowlane, które umożliwi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo, firma odpowiedzialna za projekt będzie pełnić nadzór autorski podczas całego procesu inwestycji.

Głównym celem planowanej budowy jest skierowanie nadmiaru wód opadowych, które obecnie trafiają do zlewni kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu ulic Lipowa i Piaskowa, bezpośrednio do rzeki Iny. Ta zmiana ma na celu wyeliminowanie problemu podtapiania tego obszaru podczas intensywnych opadów deszczu lub okresów roztopów. Prace projektowe powinny być poprzedzone wykonaniem koncepcji planowanej inwestycji.

Zakres projektu obejmuje zaplanowanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku od istniejącej kanalizacji na ulicy Lipowej do rzeki Iny. Przewiduje się, że długość tego odcinka wyniesie około 160 metrów. Inwestycja powinna obejmować także wylot do rzeki Iny i niezbędne urządzenia do oczyszczania wody deszczowej. Planowana jest również integracja nowej sieci z już istniejącą infrastrukturą kanalizacyjną w miejscu skrzyżowania ulic Piaskowa i Jana Matejki. Realizacja tej części projektu będzie wymagała niezbędnego przekształcenia miejsca, gdzie połączy się nowa i stara infrastruktura.