Ostatnie statystyki GUS z końca grudnia 2021 roku są dla powiatu goleniowskiego bardzo optymistyczne. Aktualna stopa bezrobocia jest dość niska – wynosi 4.3%.

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie nadal pracuje nad dwoma projektami, które mają zmniejszyć bezrobocie jeszcze bardziej. Oba projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo PUP posiada ofertę skierowaną specjalnie do kobiet, które po urlopie rodzicielskim czy wychowawczych chcą powrócić na rynek pracy. Są to działania takie jak: pośrednictwo pracy, pośrednictwo zawodowe, opieka nad dzieckiem, staże zawodowe, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Goleniowski PUP współpracuje również z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, który otwiera przed osobami powracającymi na rynek pracy nowe możliwości. W skład dofinansowania wchodzą działań takie jak:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dofinansowanie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób spełniających priorytety wskazane na dany rok przez Ministra i Radę Rynku Pracy. KFS jest programem adresowanym m. in. do pracodawców, którzy chcą być o krok przed konkurencją i będą inwestować w rozwój własnych kompetencji i kompetencji swoich pracowników. Powstał właśnie po to, aby ułatwić im to zadanie.

Priorytety KFS w 2022 roku
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych,
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.